Πιστοποιητικά Εκτύπωση

Η εταιρεία μας, πρωτοπόρος στον τομέα της πυροπροστασίας στην Ελλάδα εφάρμοσε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 3 και ΕΝ 1866 από το 1996. Επειδή στην Ελλάδα δεν υπήρχε την εποχή εκείνη Φορέας Πιστοποίησης απευθυνθήκαμε στον Αυστριακό Φορέα TÜV – SZA και πιστοποιήσαμε κατά ΕΝ 3 τα σώματα των πυροσβεστήρων και τα φιαλίδια CO2 που κατασκευάζουμε. Αργότερα, όταν η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ είχε την δυνατότητα να πιστοποιεί τους πυροσβεστήρες, συνεργαστήκαμε μαζί τους για την πιστοποίηση τόσο των σωμάτων των διαφόρων τύπων πυροσβεστήρων που κατασκευάζουμε, για τη σήμανση CΕ σύμφωνα με την οδηγία 97/23, όσο και την πιστοποίηση τους κατά ΕΝ 3 και ΕΝ 1866. Είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 9001:2000 για τον κατασκευαστικό τομέα, την εμπορία, τις αναγομώσεις και επιθεωρήσεις, ως επίσης την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας.

Διαθέτουμε σήμερα τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

I.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.
•    Σώμα Πυροσβεστήρα 1.5kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: EX-C-051A/03
•    Συγκρότημα Πυροσβεστήρα 3kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: EX-C-071/PED/B/01/07

•   Συγκρότημα Πυροσβεστήρα 3kg με εσωτερικό φιαλίδιο - Αρ. Πιστ.: EX-C-072/PED/B/01/07

•   Συγκρότημα Πυροσβεστήρα 6kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: EX-C-012/PED/B/01/07

•   Συκρότημα Πυροσβεστήρα 6kg με εξωτερικό φιαλίδιο - Αρ. Πιστ.: EX-C-013/PED/B/01/07

•   Συγκρότημα Πυροσβεστήρα 12kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: EX-C-015/PED/B/01/07

•   Συκρότημα Πυροσβεστήρα 12Kg με εξωτερικό φιαλίδιο - Αρ. Πιστ.:EX-C-014/PED/B/01/07

•   Συγκρότημα Πυροσβεστήρα 25kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: EX-C-283/PED/B/01/09

•  Συγκρότημα Πυρ/ρα σκόνης 50kg Εγκ/νης Πίεσης - Αρ. Πιστ.: EX-C-052/PED/B/02/07

•   Συγκρότημα Πυροσβεστήρα 50kg με εξωτερικό φιαλίδιο– Αρ. Πιστ.: EX-C-052/PED/B/01/07

•   Συγκρότημα Πυροσβεστήρα νερού 9lt με εσωτερικό φιαλίδιο - Αρ. Πιστ.: EX-C-074/PED/B/01/07
•   Συγκρότημα Πυροσβεστήρα αφρού 9lt με εξωτερικό φιαλίδιο - Αρ. Πιστ.: EX-C-032/PED/B/01/07
•   Σώμα Πυροσβεστήρα αφρού 25lt Εγκλωβισμένης Πίεσης - Αρ. Πιστ.: PE-C-022A/02
•   Σώμα Πυροσβεστήρα αφρού 50lt Εγκλωβισμένης Πίεσης - Aρ. Πιστ.: PE-C-023A/02

•  Σώμα Πυροσβεστήρα 150kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: PE-C-024A/02

•  Συγκρότημα ρυμουλκούμενο σκόνης 250kg με εξωτερικό φιαλίδιο - Aρ - Πιστ.: PE-C-294/08

•  Σώμα Πυροσβεστήρα 5kg Διοξειδίου του άνθρακα – Αρ. Πιστ.: EX-C-043D/02
•  Συγκρότημα Πυροσβεστήρα 12kg οροφής – Αρ. Πιστ.: PE-C-078/PED/B/01/09

•  Σώμα Πυροσβεστήρα 6kg οροφής - Αρ. Πιστ.: PE-C-122A/03 
 
Πέραν τούτων έχουμε πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 84/527/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Πιστοποιητικά Έγκρισης Προτύπου ΕΟΚ.  

II.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 3

•    Πυρ/ρες Σκόνης ABC 3kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-071A/03
•    Πυρ/ρες Σκόνης ABC 3kg με Εσωτερικό Φιαλίδιο – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-072A/03
•    Πυρ/ρες Σκόνης ABC 6kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-012A/00
•    Πυρ/ρες Σκόνης ABC 12kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-015A/00
•    Πυρ/ρες Σκόνης ABC 6kg με Εξωτερικά Φιαλίδια – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-013A/00
•    Πυρ/ρες Σκόνης ABC 12kg με Εξωτερικά Φιαλίδια – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-014A/00
•    Πυρ/ρες Αφρού-Νερού 9Lt με Εξωτερικό Φιαλίδιο – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-032A/02
•    Πυρ/ρες Αφρού 9Lt με Εσωτερικό Φιαλίδιο – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-075A/03
•    Πυρ/ρες Νερού 9Lt με Εσωτερικό Φιαλίδιο – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-074A/03
III.     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 1866
•    Πυρ/ρες Σκόνης ABC 50kg Εγκλωβισμένης Πίεσης – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-052Β/03
•    Πυρ/ρες Σκόνης ABC 50kg με εξωτερικό φιαλίδιο – Αρ. Πιστ.: ΕΧ-C-052A/02

 
Πελατολόγιο
Υπουργείο
Ανάπτυξης
Γ.Ε.Σ Δ.Ε.Η
Ο.Τ.Ε Ο.Σ.Ε
Αεροδρόμιο
Σπάτων
Αττικό Μετρό ΑΕ
Διυλιστηρια Ασπροπύργου
Ε.Λ.Β.Ο
Χαλυβουργική Α.Ε.
Βιομηχανικά
Ορυκτά Α.Ε.
Ολυμπιακή
Αεροπορία